TriValley Medical Group
TriValley Internal Medicine Group
TriValley Internal Medicine Group

TriValley Internal Medicine GroupTriValley Internal Medicine Group

TriValley Medical Group serving the Murrieta and Temecula Valleys since 2002

Main Offices
39765 Date Street, Suite 102 Murrieta, CA 92563
Phone
(Phone) 951.894.4665 (Fax) 951.894.4667 (Electronic fax on delay)

DEDICATED REFERRAL FAX LINE 888.564.8443

LLUMC-Murrieta
28078 Baxter Road, Suite 314 Murrieta, CA 92563
Phone
(Phone) 951.894.4665 (Fax) 951.672.9199 (Electronic fax on delay)

DEDICATED REFERRAL FAX LINE 888.564.8443

DEDICATED MEDICAL RECORDS FAX LINE 951.329.3496

Our Hours
Mon – Fri: 8am to 5pm
Closed for Lunch daily: 12pm to 1pm

TriValley Medical Group is closed for major holidays.

Map To Our Office

View Larger Map

For career opportunities, please fax your CV to 951.894.5178.  We would love to hear from you!

Anti-Discrimination Notice
Discrimination is Against the Law
Tri-Valley Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Tri-Valley Medical Group does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Tri-Valley Medical Group:
Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
Qualified sign language interpreters
Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
Qualified interpreters
Information written in other languages
If you need these services, call 951-894-4665.
If you believe that Tri-Valley Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:
EPIC Management, QI Department
P.O. Box 3001,
Redlands, CA 92373
grievances@epiclp.com

You can file a grievance in person, by mail, or email. If you need help filing a grievance in person, the Patient Service Advisor is available to help you.
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Taglines

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 951-894-4665
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 951-894-4665
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 951-894-4665
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 951-894-4665
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  951-894-4665
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 951-894-4665
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 951-894-4665  تماس بگیرید.
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 951-894-4665
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。951-894-4665 まで、お電話にてご連絡ください。
ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 951-894-4665
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 951-894-4665  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 951-894-4665
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 951-894-4665
ध्यान दें:  यदि आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 951-894-4665  पर कॉल करें।
เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 951-894-4665